خانه / اطلاعات مهم / اطلاعات ایرلاین‎ها / دفترچه تلفن ایرلاین ها

دفترچه تلفن ایرلاین ها

دفترچه-تلفن-ایرلاین-ها

 

نام و نام خانوادگیشرکتسمتشماره تماستوضیحات
خانم عبدیاطلس جت۹۶۶۲۳۳۳۳داخلی ۳۰۲
خانم ایروانیالاتحادبازرگانی۲۶۲۰۲۰۰۸داخلی ۱۱۲
خانم نیروییالاتحادحسابداری۲۶۲۰۲۰۰۹
الاتحادرزرواسیون۲۲۰۵۵۵۵۶
خانم خیاطاماراتواحد مالی۸۱۳۴۱۴۹۰
خانم قرابیاناماراتواحد مالی۸۱۳۴۱۴۱۱فکس
۸۸۸۷۰۰۰۷
آقای دریاییامارات۸۱۳۴۱۴۲۸
خانم سهرابیاناماراتواحد NFI۸۱۳۴۱۴۲۹
اماراتواحد بازرگانی۸۱۳۴۱۴۷۰
انجمن صنفی ایران۸۸۷۵۸۷۳۱-۳
آقای امینیاوکراین۸۸۷۶۷۷۷۳
ای.یا.تی۲۲۰۵۰۱۴۵
ایر آسیا۲۶۲۰۰۶۸۶
ایر عربیا۸۸۸۷۱۰۹۶
ایر فلوت۸۸۹۴۲۲۷-۹
۸۸۸۰۷۴۹۴-۵
خانم غفاریایران ایرمدیر کل درآمد۴۶۶۲۷۳۰۰
خانم دین سازایران ایراپراتور۴۶۶۲۸۴۰۱
ایران ایراعلام خرابی۴۶۶۲۵۳۹۴
ایران ایرتلفنخانه۴۶۶۲۲۲
ایران ایرواحد کامپیوتر۴۶۶۲۵۹۸۰
۴۶۶۵۲۵۴۶۶-۲۰
ایران ایرواحد استرداد وجوه۴۶۶۲۷۳۲۴
آقای براغیایران ایر۴۶۶۲۵۱۳۰
آقای واحدیایران ایر۴۶۶۲۵۴۰۰
خانم صفدریایران ایرخزانه داری۴۶۶۲۷۴۸۸
خانم توکلیایران ایرواحد GDS۴۶۶۲۵۴۲۸-۹
آقای قهرمانیایران ایرواحد استرداد۴۶۶۲۷۳۲۴
خانم بادامیایران ایر۴۶۶۲۵۶۲۴
آقای کشاورزایران ایر۴۶۶۲۵۶۲۸
آقای حبیبیایران ایرواحد امور قرارداد‎ها۴۶۶۲۷۴۳۷
خانم غلامیایران ایرواحد امور قراردادهای آژانس۴۶۶۲۷۴۷۷
ایران ایرواحد ساین۴۶۶۲۵۶۶۶
ایران ایرواحد چارتر۴۶۶۲۵۴۲۰
۴۴۶۷۲۱۸۳
آقای سالارایران ایرAIS۴۶۶۲۵۴۷۲-۳
خانم آژینایران ایرواحد امادئوس۴۶۶۲۵۴۲۸-۹
ایران ایرواحد یاتا۴۶۶۲۵۰۸۴
آقای ترکایران ایربازاریابی و فروش۸۸۸۰۰۳۱۰-۱۶
ایران ایرواحد محاسبه و نرخ۴۶۶۲۵۳۳۳
ایران ایرخدامی ونک۸۸۶۵۸۷۲۷
ایران ایرواحد الکترونیک۴۶۶۲۵۶۶۶-۷
ایران ایرواحد NO-SHOW۴۶۶۲۵۴۳۲-۴
ایران ایررویه و مقررات
بازرگانی
۴۶۶۲۵۱۱۸-۱۹
آقای امیریایران ایرکنترل۴۶۶۲۵۴۲۴-۴
ایران ایرکنترل۴۶۶۲۵۴۲۰-۲دبی
ایران ایرکنترل۴۶۶۲۵۴۳۸-۹آسیای دور
ایران ایرکنترل۴۶۶۲۵۶۶۸آسیا
ایران ایرکنترل۴۶۶۲۵۶۷۱داخلی
آقای بهمنشایران ایرسرشیفت کنترل۴۶۶۲۵۱۶۶
ایران ایر۴۱۲۲۷۷۰۲۶۲۲
ایران ایرSky Gift۴۴۶۷۲۳۶۷
ایران ایرامور آژانس ها۴۶۶۲۵۴۲۸-۹
ایران ایرواحد پزشکی۴۶۶۲۴۰۷۱
۴۶۶۲۴۳۳۳
ایران ایربار۴۶۶۲۸۹۲۲بار خروجی
ایران ایربار۴۶۶۲۸۹۴۰-۱بار ورودی
ایران ایربار۵۱۰۰۵۱۳۷بار حیوانات
ایران ایررویه و مقررات نگهداری جا۴۶۶۲۵۴۶۷
۴۶۶۲۵۴۷۰
آقای غلامعلیانایران ایرمدیر نگهداری جا۴۶۶۲۵۶۲۴
ایران ایررزرواسیون۴۶۶۲۱۸۸۸
ایران ایردفتر مرکزی ویلا۸۸۸۰۸۲۸۱
ایران ایردفتر مرکزی فردوسی۸۸۳۲۵۸۱۰
خانم ترابیایران ایرLoad TKT۸۸۸۰۵۱۶۰
خانم لواسانیایران ایرواحد استرداد۴۶۶۲۷۳۲۸
خانم جودیایران ایرواحد درآمد۴۶۶۲۷۳۱۸
ایران ایر تورکنترل۸۸۳۱۷۷۲۶
آقای اظهریایرفلوت۸۸۶۳۰۹۴۱
خانم وزیریآتا۴۸۵۵″۲۱۳۲″
خانم حسینیآتاشارژ۰۴۱۳۳۲۸۳۰۰۲-۵داخلی ۱۳۱۶
۱۳۵۳
آقای دقیق کیاآتامدیرعامل۴۸۵۵۲۴۵۹
آسماندفتر مرکزی۸۸۹۷۲۸۵۵-۹
آسمانرزرواسیون پرشین گلف۸۸۰۶۵۰۵۶
آسمانhelp desk۶۶۰۷۶۵۱۴
آسمانکنترل ترافیک۶۱۱۰۶۵۶۲
آسمانواحد درآمد۶۱۱۰۶۷۳۴-۵
آقای نیازیآسمان۶۱۱۰۶۲۳۷
آسمانمالی۶۱۱۰۶۲۸۴
آقای یوسفیآسمانرئیس کنترل۶۱۱۰۶۰۱۰
آسمانold PNR۶۶۰۲۷۴۴۹
آسمانواحد کامپیوتر۶۱۱۰۶۶۴۰۴۱
آسمانامور آژانس‎ها۶۱۱۰۶۵۸۸
آسمانکنترل داخلی۶۶۰۰۲۷۲۸
آسمانچارتر کابل۸۸۷۲۴۲۲۶
خانم حمزه زاده/عبادتیآسمانواحد درآمد۶۱۱۰۶۲۸۴
آسمانتلفنخانه۶۱۱۰۱
خانم سلطان پورآسمان۶۱۱۰۶۲۸۵
خانم حسینیآمایش صدف۲۶۱۴۰۲۷۴-۸
خانم رضویانتایی ایرویز۴۲۹۶۷۷۰۰
فرودگاه امام۵۱۰۰۱
آقای فرخیفشم ایر۴۷۹۹۱۲۱۶
خانم کریمیقشم ایر۴۷۹۹۱۲۳۱
۴۷۹۹۱۲۱۵
فکس ۴۷۹۹۱۲۹۹
خانم موحدیقشم ایرفروش۴۷۹۹۱۰۱۶-۱۰۱۴
آقای نصیریقشم ایرLoad TKT۴۷۹۹۱۲۲۸-۳۰
قشم ایرIT۴۷۹۹۱۱۱۰-۴۰
قطر ایرویز۷۵۹۲۵
خانم پور نبیماهانمسئول دفتر۴۸۳۸۲۸۵۵
خانم امینی فرماهانکارشناس۴۸۳۸۲۸۵۷
خانم منوریماهانکارشناس۴۸۳۸۲۸۵۸
خانم رضیماهانکارشناس۴۸۳۸۲۸۶۱
خانم حسینیماهانواحد ساین۴۸۳۸۲۶۲۴
آقای کارآموزیانماهانامور ضمانتنامه۴۸۳۸۲۸۲۱
خانم محمودیماهان۴۸۳۸۱۵۵۳-۴
خانم محمدیماهانواحد چارتر۴۸۳۸۴۰۱۵میسر خاورمیانه
خانم لطفیماهانگروه۴۸۳۸۲۸۴۹مسیر اروپا
خانم کرمانیماهانکنترل۴۸۳۸۱۹۵۲
آقای حسین زادهماهانمدیر مالی۴۸۳۸۱۵۵۵
آقای برومندماهانمدیر فروش۴۸۳۸۲۸۷۱-۷
خانم زارعماهانمالی۴۸۳۸۱۵۵۸
خانم متینماهان۴۸۳۸۴۹۹۱
خانم مقدمهماآموزش۴۶۶۲۷۵۶۴-۵
هواپیمایی اوکراین۸۸۶۴۱۵۶۰-۱بالاتر از میدان ونک
بزج نگار-ط۹-واحد۱۰
خانم ریاضیهواپیمایی تاجیک ایر۴۴۶۶۱۴۹۱
۴۴۶۶۱۳۸۵
فاز۱ اکباتان
خیابان شهید نفیسی
هواپیمایی عراق۸۸۸۰۴۶۱۷-۲۰فکس ۸۸۹۳۵۷۰
هواپیمایی عمان ایر۸۷۱۱۱۵۵۵
هواپیمایی زاگرس۴۴۰۸۱۲۶۸
۴۴۰۸۹۳۰۲
خانم چگینیهواپیمایی آزال۴۲۹۶۷۰۰۰
هواپیمایی ک.ال.ام۲۷۶۵۸۰۰۰
۲۷۶۵۸۱۲۵
کد آژانس ۲۲۲۹۷
خانم زهانیهواپیمایی کاسپین۴۸۰۶۳۱۳۳
آقای دیوارگرهواپیمایی کاسپینبازرگانی۴۸۰۶۳۱۷۱
آقای امیرزادههواپیمایی کاسپین۴۸۰۶۳۱۴۹
هواپیمایی کیش ایر۴۴۶۶۵۶۴۴-۸
۴۴۶۶۵۶۳۰
هواپیمایی لوفت هانزا۸۳۳۸۸
خانم ارزوفانیانهواپیمایی لوفت هانزاLoad TKT۸۳۳۸۹۱۳۷
خانم میرزاخانیهواپیمایی لوفت هانزا۸۳۳۸۹۱۵۹
خانم ناصر آبادیهواپیمایی لوفت هانزاLoad TKT OS۸۳۳۸۹۱۴۱
هواپیمایی معراج۶۱۹۵۴
۶۶۰۶۹۴۸۳
خانم ایرانپورهواپیمایی نفت۴۶۶۴۱۳۶۱
خانم حبیبیهواپیمایی نفتLoad TKT۴۴۶۴۱۷۴۷
آقای حاتمی آذزهواپیمایی نفت۴۴۶۴۱۱۹۰
خانم معالجیهواپیمایی یونان۲۲۰۵۰۱۵۷

 

گردآوری شده توسط سرکار خانم میرسیاب، مدیر فنی آژانس هواپیمایی هیلدا

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *