خانه / اطلاعات مهم / کتاب مرجع / خدمات مسافرتی / خدمات بار هوایی کارگو

خدمات بار هوایی کارگو

خدمات بار هوایی کارگو

تهران

ردیفنام موسسهآدرستلفنفکسآدرس سایت
۱آرامک بین المللخ. ملاصدرا – بعد از چهارراه شیخ بهایی – پ.۲۲۴۸۹۷۲۰www.aramex.com
۲آران سرعتخ. عباسپور( توانیر) – خ.نظامی گنجوی – پ.۱۶۸۸۸۱۰۹۴۵
۸۸۱۹۲۵۴۴
۸۸۸۱۰۷۶۳www.aranexpress.ir
۳آریان آسمان ماردینبلوار کشاورز – پ . ۳۰۶ – ط. ۴ – واحد ۷۶۶۴۳۴۹۱۶۶۶۹۰۵۵۶۷www.ariansky.com
۴پیشگامانبلوار ماندلا (آفریقا) – خ.عاطفی غربی- پ.۱۰۶ – واحد ۱۱۳۲۶۲۱۵۲۰۳
۵ارس ترابرخ.طالقانی شرقی – نرسیده به خ. شریعتی – پ.۱۷ – ط.۲۷۷۵۲۸۹۲۲
۷۷۵۲۸۹۲۳
۷۷۶۲۲۳۴۳
۷۷۵۳۵۱۰۹www.arastarabar.com
۶الیت آریا جمخ.بهشتی – خ. پاکستان – نبش ک. ۱۶ – پ.۵۶۸۸۵۱۶۸۷۵
۸۸۵۱۶۸۷۸
۸۸۵۱۶۸۷۹www.elitearia.com
۷امن آور تاکبلوار ماندلا (آفریقا) – خ.گلشهر – پ.۲۰ – ط.۱ – واحد ۴۲۲۰۴۰۱۵۰
۲۲۰۴۰۱۵۱
۸بارآرابلوار ارتش – جنب بزرگراه امام علی جنوب – ک.مژده غربی – پ.۲۰ – واحد ۲۲۴۵۲۳www.barara.net
۹بانی مهرگان آریافرودگاه مهر آباد – ترمینال ۶ – پارکینگ ۳۴۴۶۹۸۰۲۰
۴۴۶۹۸۴۹۸
۴۴۶۹۸۵۷۰banimehregan.com
۱۰پادمیرا راهخ.سروردی شمالی – خ.میرزایی زینالی – پ.۱۴۴ – واحد ۱۸۸۵۰۱۲۷۸۸۸۵۰۱۲۸۸www.padmiracargo.com
۱۱پردیسانخ.کریمخان – خ.عضدی شمالی – خ. پزشک – پ.۱۲ – واحد ۶۸۸۹۴۰۸۱۳
۸۸۹۴۰۸۱۵
۸۸۹۱۹۷۵۸
۱۲پرسخ. مطهری – بعد از خ. کوه نور – پ. ۲۲۵۸۲۹۱۱
۱۳پرشین کارگو پارسیانفرودگاه امام خمینی – جنب گمرک حوزه ۲- پ.۱۰۵۱۰۰۵۲۰۸
۵۱۰۰۵۲۱۰
۵۱۰۰۵۲۰۹www.persiancargo.org
۱۴پگاسوسفرودگاه امام خمینی – ترمینال بار – دفتر ش.۱۶۵۵۶۷۸۱۲۵۵۵۶۷۸۲۹۸
۱۵پی دی ایبزرگراه حقانی – نرسیده به چهارراه جهان کودک – پ. ۳۵۱۸۵۷www.pdexp.com
۱۶پیامخ.شریعتی – نرسیده به سید خندان – خ.توپچی – پ. ۳- ط.زیرهمکف۸۸۷۶۳۰۴۵
۸۸۷۶۳۰۴۹
۸۸۴۶۸۰۱۸
۸۸۴۶۴۹۰۰www.payamaviation.ir
۱۷تهران ترابرخ.نجات الهی – خ. سپند مرکزی – پ.۲۰-واحد ۲۸۸۹۰۳۰۸۶
۸۸۹۰۳۰۹۰
۸۸۹۰۳۸۹۸www.tehrantarabar.com
۱۸تهران راویخ.اسد آبادی (یوسف آباد) – خ.۳۷- پ.۳۶ – ط.۶۸۸۶۱۶۳۲۱
۸۸۶۱۶۳۲۲
۱۹تهران ناوگان ترابرخ.دستگردی (ظفر) – بعد از خ. ولیعصر – پ.۳۴۶۸۲۴۴www.tntiran.com
۲۰تی.پی.جیخ.ملاصدرا – خ.شاد – بن بست باغ سرا – پ.۱۳۴۱۹۱۷www.tpg.ir
۲۱تیراسخ.مطهری – خ.فجر – نبش ک.گودرز – پ.۳۰۸۸۸۴۸۸۷۱
۸۸۸۴۸۸۷۳
۸۸۳۲۵۳۳۳
۸۸۸۴۸۸۳۸
۲۲تینخ.کریمخان – خ. ایرانشهر – پ.۱۱۴ – ط.۴۸۸۸۴۷۰۷۱
۸۸۸۴۷۰۷۲
۲۳جهان سیر فروغخ.اسد آبادی(یوسف آباد) – خ.فتحی شقاقی- نبش خ.جهان مهر۸۸۰۰۳۲۲۰
۸۸۰۰۳۷۳۱
۲۴خاور گستر سپیدبالفرودگاه مهر آباد- پارکینگ ش.۳- جنب فروشگاه شاهد۴۴۶۹۰۰۸۱
۴۴۶۹۰۰۸۲
www.gsbcargo.ir
۲۵خط سبز جهانخ.احمد قصیر(بخارست)- ک.۴ – پ.۲۸ – ط. ۳- واحد ۹۸۶۰۳۰۳۰۸
۸۶۰۳۰۳۹۷
۸۸۵۲۳۱۸۰www.wgl-co.com
۲۶دنیا گردجنب آباد – نبش ک.۳ غربی – پ.۶۶ – ط.۲- واحد ۷۴۴۴۶۵۳۰۰۴۴۴۶۴۸۱۸www.donyagard.ir
۲۷دی.اچ.الخ. خالد اسلامبولی (وزرا) – نبش خ.۲۱- پ.۱۳۷ – ط.۳۸۴۰۸۹
۸۴۰۷۹
www.dhl.co.ir
۲۸راحل بار سماءفرودگاه امام خمینی – جنب حوزه تجاری ۲- پ.۳۷۵۵۶۷۸۲۳۲www.rahelbar.com
۲۹راه آسمان آبیخ.آزادی- خ.اسکندری شمالی- پ.۱۴۴۶۶۴۲۵۵۴۶
۶۶۹۲۲۷۹۵
۶۶۵۶۵۸۷۴www.cargobsw.com
۳۰راه سان کالابلوار کاشانی – بعد از خ. اباذر – ساختمان یاران – واحد ۱۰۰۲۴۴۹۵۳۳۱۷
۴۴۹۵۲۱۶۶
۴۴۹۵۲۱۶۷
rahsankala.co
۳۱رز پروازفرودگاه امام خمینی – حوزه ۲ تجاری – جنب گمرک – بخش کارگو- پ .۳۳۵۵۶۷۸۱۰۷
۳۲رهاوردبلوار کشاورز- خ.۱۶ آذر – پ.۲۷۸۸۹۸۶۷۰۶
۸۸۹۸۶۴۹۲
۸۸۹۶۲۰۰۵
www.dhl-ir.com
۳۳زنجیرهخ.مطهری – روبروی خ. سلیمان خاطر – پ .۱۴۱۸۸۷۷۴۷۰۰۸۸۷۵۸۵۹۴
۳۴سپید تهرانخ.مطهری – خ. کوه نور – ک.۶- پ.۳-ط.۱۸۸۷۳۳۹۱۹۸۸۵۴۱۹۴۳
۳۵سفیرانخ.قایم مقام – نرسیده به م.شعاع – پ.۱۱۴- ط.۲- واحد ۱۰۸۸۸۳۰۲۱۵
۸۸۸۳۰۲۱۷
www.safiranacs.com
۳۶عصر هدیشهرک اکباتان – فاز ۱- روبروی مخابرات – برج آبی – واحد۲۴۴۶۶۳۹۴۸
۴۴۶۶۳۹۴۹
۴۴۶۶۳۹۵۰www.asrehoda.ir
۳۷فرابری پارسیانخ.ولیعصر – بعد از بزرگراه نیایش – ک. عاطفی غربی – پ.۹۷۲۲۰۵۷۲۲۴
۳۸فراز رانان جهانخ.فلسطین جنوبی – ک. سعیدی – پ.۱۱۸۸۹۸۰۱۱۲
۸۸۹۹۶۴۷۷
۸۸۹۹۶۴۷۸
www.frj-trans.com
۳۹کاراپستخ.بهشتی – خ.سرافراز – ک.۱۱ – پ.۲۸۹۳۲۲www.karapost.com
۴۰کالا تجارت اسکانخ.جمهوری – بعد از خ. باستان – ساختمان مروارید – ط.۵ – واحد ۲۴۶۶۹۲۱۸۸۳
۶۶۹۲۱۶۸۳
۶۶۹۲۱۷۹۷
۶۶۵۷۱۲۲۲www.ktscargo.com
۴۱کالا رسانان چاپاربزرگراه لشکری (مخصوص) – خ.سپاه اسلام – پ.۵۱۴۴۹۰۳۱۳۱
۴۴۹۰۳۱۳۲
۴۴۹۰۵۶۱۹www.chaparnet.com
۴۲کالا ناوگان شرقخ. ولیعصر – بعد از بزرگراه نیایش – خ. عاطفی غربی – پ.۱۰۶ – ط.۵۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۱۹۸www.ibrakom.com
۴۳ماتیاخ.بهشتی – خ.سرافراز – ک.۱۱- پ.۵ – واحد ۳۸۸۷۳۹۱۸۵
۸۸۷۳۹۱۸۶
۸۸۷۳۴۹۹۵
www.matyaco.ir
۴۴نارین شرق کالاخ . احمد قیصر (بخارست) – ک.۱۷ -پ.۱۷ – ط.۳۸۸۷۷۶۵۸۶
۴۵ناوگان بارخ.خرمشهر – خ. عربعلی – ک. ۶۸۸۷۳۲۴۸۵۸۸۷۴۱۴۳۸
۴۶نفیس ترابرفرودگاه مهر آباد- پارکینگ شماره ۳۶ – دفتر نفیس ترابر۴۴۶۵۶۸۱۵۴۴۶۵۶۷۲۱www.nafistarabar.com
۴۷هما اکسپرسم. ونک – خ. ملاصدرا – پ.۵۳ – ط. ۲۸۹۴۴۴www.homaexpress.com
۴۸هماورخ. کریمخان – خ. حافظ – پ. ۵۳۹-واحد ۲ و ۳ و ۵۷۷۱۴۱۴۳۳
۴۹همای بلن آسمانخ. خرمشهر- خ.فرهاد – ساختمان بلاد – ط.۳- واحد ۹۸۸۷۶۵۹۶۶www.hbacargo.com
۵۰هوا کالای توشه برانبزرگراه آل احمد – نرسیده به پل آزمایش – پ.۱۳۳ – ط.۵ – واحد ۸۸۸۲۵۲۷۵۷
۵۱ویس هوا دریاخ.ملاصدرا – نرسیده به خ.شیخ بهایی – پ.۱۳۷ – واحد ۱۸۸۶۲۹۷۲۶
۸۸۶۲۴۳۱۲
www.wayscargo.com
۵۲ویسمانخ.بهشتی – بعد از خ.پاکستان – پ.۲۳۷- ط.۲۸۸۵۰۵۳۹۰
۸۸۵۰۵۳۹۲
۸۸۵۰۵۳۸۹www.wiseman-cargo.org
۵۳یاسمنخ.خالد اسلامبولی (وزرا) – نبش ک.۳- پ.۲۷- ط.۵- واحد ۸۸۸۵۵۶۱۱۴
۸۸۵۵۶۱۱۵
۸۸۱۰۹۹۵۰www.jasminlogistic.com

 

سایر شهرها

ردیفشهرنام موسسهآدرستلفنفکسآدرس سایت
۱یزدیزدان سیراردکان- بلوار بهشتی- نرسیده به ک. ثبت احوال۰۳۵-۳۲۲۳۷۱۶۴
۲جزبره کیشمهرگانکیش- جاده فرودگاه- شهرک ۳ صنعتی- پ.۱۱۶۰۷۶-۴۴۴۳۲۹۱۵
۰۷۶-۴۴۴۳۲۹۱۶
www.mehregankish.com
۳بوشهرچاپار مهر جنوببوشهر- فرودگاه- جنب ترمینال داخلی- محوطه بار۰۷۷-۳۳۵۴۱۸۴۱
۰۷۷-۳۳۵۴۳۰۶۴
۰۷۷-۳۳۵۴۱۸۴۱cmgcargo@yahoo.com
۴خراسان رضوی(مشهد)زنجیره طلایی ایرمانمشهد- بلوار سجاد- خ.بزرگمهر۸- پ.۹۰۵۱-۳۷۶۶۶۱۹۹
۰۵۱-۳۷۶۷۰۱۰۷
www.agc-air.com
۵خراسان رضوی(مشهد)سپید بال امیدمشهد- م. احمدآباد- نبش خ.احمد آباد ۱۹۰۵۱-۳۸۴۶۱۰۰۱۰۵۱-۳۸۴۱۴۳۳۴www.sepidbal.com

درباره تیم محتوای آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

خدمات مسافرتی شرکت قطار

شرکت قطار

در این قسمت اطلاعات تماس ‎شرکت‎های قطار در تهران مانند شماره تماس، آدرس و نشانی اینترنتی آن‎ها آمده است که می‎تواند مورد نیاز مراکز گردشگری از قبیل آژانس‎های مسافرتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *