عابدزاده: بزرگ‌ترین هواپیماهای باری دنیا امکان فرود در فرودگاه پیام را دارند