گردشگران، هزینه نگهداری از شهر ونیز را پرداخت می‌کنند