پیگیری «تعطیلات زمستانی» از سوی محیط‌زیست و آموزش و پرورش