شرط عجیب برای داشتن پاسپورت | نقش «ریش» در دریافت پاسپورت