مسافران از پذيرش اشياء ديگران به عنوان امانت جداً خودداري کنند