دومین پرواز آزمایشی غول هوایی جهان با موفقیت انجام شد