کاهش ۲۰ درصدی پروازهای داخلی/ اختصاص ۲۰ درصد تأخیرها به «آسمان»