شرکت سوخو: فروش هواپیما به ایران هنوز منتفی نشده است