مقصد اصفهان در لیست پروازهای قطرایرویز برای سال 2019