امضای سه یادداشت تفاهم پژوهشی میان شرکت فرودگاه‎ها و دانشگاه‎های معتبر کشور