خانه / سیستم‎های رزرواسیون / گابریل / دستورات نرخ گیری

دستورات نرخ گیری

سیستم گابریل

دستورنمونه دستورتوضیحاتعملکرد
FSPFSP IKAFRAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ یک مسیر یک‎طرفه را در تمام کلاسهای پروازی موجود برای ما نشان می‎دهد. (در این دستور زمان پرواز، همان روز لوکال می‏‎باشد.) و نرخ بر مبنای همان روز محاسبه می‎گردد.
IKAمبدا
FRAمقصد
FSP IKAFRAIKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ یک مسیر دوطرفه (رفت و برگشت) را در تمام کلاس‌های پروازی موجود برای ما نشان می‎دهد. (در این دستور زمان پرواز ، همان روز لوکال می‎باشد.) و نرخ بر مبنای همان روز محاسبه می‎گردد.
IKAFRAIKAمسیر رفت و برگشت
:FSP IKAFRAFSPدستور نرخ گیریاین دستور همانند دستور فوق میب‎اشد و فقط بجای اینکه مسیر برگشت را بزند از کاراکتر “:” استفاده کرده و به این معنا است که مسافر به مبدا شروع مسافرت خود بازمی‎گردد
:IKAFRAمسیر رفت و برگشت
FSP IKA 20MAR FRAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ یک مسیر یک‎طرفه را در تمام کلاس‎های پروازی موجود در تاریخ ۲۰ مارس برای ما نشان می‎دهد.
۲۰MARتاریخ پرواز
FRAمقصد
FSP IKA 10APR FRA 12JUL IKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ یک مسیر دوطرفه در تمام کلاس‎های پروازی موجود با تاریخ پرواز رفت ۱۰ اپریل و برگشت ۱۲ جولای در مسیر تهران به فرانکفورت و فرانکفورت به تهران به ما می‎دهد.
IKAمبدا شروع مسافرت
۱۰APRتاریخ پرواز رفت
FRAمقصد در مسیر رفت
۱۲JULتاریخ پرواز برگشت
IKAمقصد در مسیر برگشت
FSP IKA #CLH FRA #CIR IKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ رفت و برگشت در مسیر فرانکفورت  که پرواز رفت با ایرلاین لوفتانزا و پرواز برگشت با ایرلاین ایران ایر است را در کلاس‎های پروازی موجود نمایش می‎دهد.
IKAمبدا شروع مسافرت
CLH#مشخص کردن ایرلاین
FRAمقصد در مسیر رفت
CIR#مشخص کردن ایرلاین
IKAمقصد در مسیر برگشت
FSP IKA #CLH #DV FRA #CIR #DY IKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور همانند دستور فوق می‎باشد با این تفاوت که در اینجا کلاس پروازی نیز مشخص شده است.
IKAمبدا شروع مسافرت
CLH#مشخص کردن ایرلاین
DV#مشخص کردن کلاس پروازی V
FRAمقصد در مسیر رفت
CIR#مشخص کردن ایرلاین
DY#مشخص کردن کلاس پروازی Y
IKAمقصد در مسیر برگشت
FSP IKA 20SEP #CIR #DM LON 10NOV #DQ IKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور همانند دستورات فوق می‎باشد با این تفاوت که در اینجا کلاس پروازی و ایرلاین و تاریخ مسافرت مشخص شده است.
IKAمبدا شروع مسافرت
۲۰SEPتاریخ پرواز رفت
CIR#مشخص کردن ایرلاین
DM#مشخص کردن کلاس پروازی M
LONمقصد در مسیر رفت
۱۰NOVتاریخ پرواز برگشت
DQ#مشخص کردن کلاس پروازی Q
IKAمقصد در مسیر برگشت
FSP IKAFRA/CGNIKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ را بر مبنای مسافری که در فرانکفورت بالای ۲۴ ساعت در آن توقف دارد نمایش می‎دهد.
IKAFRAمسیر رفت
/این اندیس برای نشان دادن توقف مسافر است.
CGNIKAمسیر برگشت
FSP IKAFRA//CGNIKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ را بر مبنای مسافری که مسیر فرانکفورت تا کلن را بصورت جداگانه و خارج از این بلیت طی می‎کند را نمایش می‎دهد.
IKAFRAمسیر رفت
//این اندیس برای نشان دادن SURFACE در مسیر است.
CGNIKAمسیر برگشت
FSP IKAFRALONIKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ را بر مبنای مسافری که در فرانکفورت زیر ۲۴ ساعت در فرودگاه توقف دارد و اصطلاحا ترانزیت به حساب میاید نمایش می‎دهد.
IKAFRAمسیر رفت
این اندیس برای نشان دادن ترانزیت در مسیر است.
CGNIKAمسیر برگشت
FSP IKAFRALONIKAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ را بر مبنای مسافری که مسیر فرانکفورت تا کلن را بصورت جداگانه و خارج از این بلیت طی می‎کند را نمایش می‎دهد.
IKAFRAمسیر رفت
این اندیس برای نشان دادن SURFACE در مسیر است.
CGNIKAمسیر برگشت
FSP IKAFRAIKA#R*MPTF18FSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ رفت و برگشت در مسیر فرانکفورت را در کلاس M و کد بخشنامه MPTF18 نمایش می‎دهد. (در اینجا شما می‎بایست کد بخشنامه مورد نظر را بدانید).
IKAFRAIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یکطرفه نیز باشد)
*R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
MPTF18کد بخشنامه نرخی
FSP IKADXBIKA#RCHFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ رفت و برگشت مسافر کودک در مسیر دبی را به ما نمایش می‎دهد.
IKADXBIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
CHاین کد برای محاسبه تخفیف نرخ کودک استفاده می‎شود.
FSP IKADXBIKA#RINFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ رفت و برگشت مسافر نوزاد در مسیر دبی را به ما نمایش می‎دهد.
IKADXBIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
INاین کد برای محاسبه تخفیف نرخ نوزاد استفاده می‎شود.
FSP THRSYZTHR#RID50R1*VFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ ۵۰ درصد تخفیف در مسیر رفت و برگشت تهران-شیراز-تهران را بر مبنای کلاس پروازی V  به ما نمایش می‎دهد.
THRSYZTHRمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
ID50R1کد برای مشخص کردن درصد تخفیف
V*محاسبه نرخ بر مبنای این کلاس است.
FSP THRSYZTHR#RCH-ID75R1*VFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ ۷۵ درصد تخفیف برای کودک در مسیر تهران-شیراز-تهران را بر مبنای کلاس V به ما نمایش می‎دهد. (در این دستور از دو تخفیف استفاده شده است)
THRSYZTHRمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
Rاندیس برای مشخص کردن یک درخواست
CHاین کد برای محاسبه تخفیف نرخ کودک استفاده می‎شود.
اندیس
ID75R1کد برای مشخص کردن درصد تخفیف (R1 نوع بلیت می‎باشد مثلا ماموریتی یا بلیت برای کارمندهای قراردادی (R2) یا رسمی (R1) یا پزشکی (S1))
V*
*/FSP IKAVIEIKA #RFSPدستور نرخ گیریاین دستور پایین‎ترین نرخ موجود در سیستم را در مسیر تهران-وین-تهران به ما نمایش می‎دهد.
IKAVIEIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
*/اندیس برای نمایش پایین ترین نرخ
FSP IKAVIEIKA #R//NFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ‎های نرمال یا همان نرخ‎های یاتا را در مسیر تهران-وین-تهران به ما نمایش می‎دهد. (معمولا از این نرخ‎ها بدلیل قیمت بالا استفاده نمی‎شود)
IKAVIEIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یکطرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
N//اندیس برای نمایش نرخ‎های یاتایی (نرمال)
FSP IKAVIEIKA #R//SFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ‎های ویژه را در مسیر تهران-وین-تهران به ما نمایش می‎دهد.
IKAVIEIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
S//اندیس برای نمایش نرخهای ویژه
FSP HAMIKA#R///FRAFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ تهران به هامبورگ را به واحد پولی شهر فرانکفورت که همان یورو هست به ما نمایش می‎دهد. (لازم به ذکر است که در اینجا محل صدور بلیت نیز فرانکفورت در نظر می‎گیریم)
HAMIKAمسیر
#Rاندیس برای مشخص کردن یک درخواست
FRA///اندیس”///” به همراه کد سه حرفی شهر برای مشخص کردن واحد پولی جهت فروش بلیت
FSP FRA #DV IKA : #R///DXB*THRFSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ مسیر فرانکفورت به تهران را در کلاس پروازی V با واحد پولی درهم (AED) که واحد پولی دبی (DXB) است و محل صدور این بلیت در تهران (THR) است به ما نمایش می‎دهد.
FRAمبدا
DV#مشخص کردن کلاس پروازی V
IKAمقصدر در مسیر رفت
:اندیس برای مشخص کردن پرواز رفت و برگشت (یعنی در اینجا بجای اینکه FRA را تایپ کنیم از این اندیس استفاده شده)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
///DXB*THRاندیس”///” به همراه کد سه حرفی شهر اول برای مشخص کردن واحد پولی جهت فروش بلیت (DXB) و کد سه حرفی شهر دوم برای مشخص کردن محل صدور بلیت (THR)
FSP IKADXBIKA#R///.13MAR18FSPدستور نرخ گیریاین دستور نرخ رفت وبرگشت در مسیر تهران-دبی-تهران را در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۸  نمایش می‎دهد. (این دستور برای بدست آوردن نرخ بلیت در یک زمان مشخص به ما می‎دهد.)
IKADXBIKAمسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R#اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
۱۳MAR18.///اندیس”///” به همراه تاریخ برای مشخص کردن نرخ در آن زمان است و صرفا جنبه اطلاعاتی دارد.
FSQFSQ6FSQدستور برای نمایش جزئیات و اطلاعات نرخیاین دستور بعد از دستور نرخ گیری (FSP) (دستورات بالا) برای دیدن جزئیات نرخی قابل استفاده است. (در خروجی این دستور TAX و  FARE بصورت تفکیک شده مشخص است)
۶خط نرخی
FSUFSU1FSUدستور برای نمایش جزئیات و اطلاعات نرخی که اطلاعات را بصورت افقی نمایش می‎دهد.
۱خط نرخی
FSGFSG7FSGدستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخاین دستور بعد از دستور نرخ گیری (FSP) (دستورات بالا) برای دیدن قوانین نرخی قابل استفاده است.
۷خط نرخی
FSG7//05/07/16FSGدستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخاین دستور همانند دستور قبلی است با این تفاوت که فقط بخش‎های مورد نظر را نمایش می‎دهد. (مثلا بخش ۱۶ مربوط به قوانین هزینه جریمه‎ها قبل و بعد از پرواز و یا هزینه NOSHOW یا هزینه تعویض بلیت و غیره است)
۷خط نرخی
۰۵/۰۷/۱۶//قوانین نرخی شامل بخش‎های مختلف است که در اینجا بخش‎های ۰۵ و ۰۷ و ۱۶ نمایش داده می‎شود
FSG7//05-10FSGدستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخاین دستور همانند دستور قبلی است با این تفاوت که از یک بخش مورد نظر تا بخش مورد نظر دیگر را نمایش می‎دهد.
۷خط نرخی
۰۵-۱۰//قوانین نرخی شامل بخش‎های مختلف است که در اینجا بخش‎های ۰۵ الی ۱۰ نمایش داده می‎شود.
FSG7//PEFSGدستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخاین دستور همانند دستور قبلی است با این تفاوت که بخش مربوط به قوانین جریمه نرخ مورد نظر است را نمایش می‎دهد. (اگر در جستجوی بخشی خاص هستید بجای PE کلمه مورد نظر را جایگزین کنید)
۷خط نرخی
PE//مخفف کلمه PENALTY به معنای جریمه است (می‎توان کلمه را کامل نوشت یا مثل نمونه دو حرف اول آنرا وارد کرد)

توجه: مبنای واحد پولی، لوکال همان دفتر اجرا کننده دستور می‎باشد.

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

نکات آموزشی گابریل

نکات آموزشی گابریل – درس‌نامه ۱۷

کوئیک نوت ۱۴۵: دستور FSN: با استفاده از این دستور توضیحات مربوط به دستورات نرخ گیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *