خانه / اطلاعات مهم / اطلاعات ایرلاین‎ها / دفترچه تلفن ایرلاین ها

دفترچه تلفن ایرلاین ها

دفترچه-تلفن-ایرلاین-ها

 

نام و نام خانوادگی شرکت سمت شماره تماس توضیحات
خانم عبدی اطلس جت ۹۶۶۲۳۳۳۳ داخلی ۳۰۲
خانم ایروانی الاتحاد بازرگانی ۲۶۲۰۲۰۰۸ داخلی ۱۱۲
خانم نیرویی الاتحاد حسابداری ۲۶۲۰۲۰۰۹
الاتحاد رزرواسیون ۲۲۰۵۵۵۵۶
خانم خیاط امارات واحد مالی ۸۱۳۴۱۴۹۰
خانم قرابیان امارات واحد مالی ۸۱۳۴۱۴۱۱ فکس
۸۸۸۷۰۰۰۷
آقای دریایی امارات ۸۱۳۴۱۴۲۸
خانم سهرابیان امارات واحد NFI ۸۱۳۴۱۴۲۹
امارات واحد بازرگانی ۸۱۳۴۱۴۷۰
انجمن صنفی ایران ۸۸۷۵۸۷۳۱-۳
آقای امینی اوکراین ۸۸۷۶۷۷۷۳
ای.یا.تی ۲۲۰۵۰۱۴۵
ایر آسیا ۲۶۲۰۰۶۸۶
ایر عربیا ۸۸۸۷۱۰۹۶
ایر فلوت ۸۸۹۴۲۲۷-۹
۸۸۸۰۷۴۹۴-۵
خانم غفاری ایران ایر مدیر کل درآمد ۴۶۶۲۷۳۰۰
خانم دین ساز ایران ایر اپراتور ۴۶۶۲۸۴۰۱
ایران ایر اعلام خرابی ۴۶۶۲۵۳۹۴
ایران ایر تلفنخانه ۴۶۶۲۲۲
ایران ایر واحد کامپیوتر ۴۶۶۲۵۹۸۰
۴۶۶۵۲۵۴۶۶-۲۰
ایران ایر واحد استرداد وجوه ۴۶۶۲۷۳۲۴
آقای براغی ایران ایر ۴۶۶۲۵۱۳۰
آقای واحدی ایران ایر ۴۶۶۲۵۴۰۰
خانم صفدری ایران ایر خزانه داری ۴۶۶۲۷۴۸۸
خانم توکلی ایران ایر واحد GDS ۴۶۶۲۵۴۲۸-۹
آقای قهرمانی ایران ایر واحد استرداد ۴۶۶۲۷۳۲۴
خانم بادامی ایران ایر ۴۶۶۲۵۶۲۴
آقای کشاورز ایران ایر ۴۶۶۲۵۶۲۸
آقای حبیبی ایران ایر واحد امور قرارداد‎ها ۴۶۶۲۷۴۳۷
خانم غلامی ایران ایر واحد امور قراردادهای آژانس ۴۶۶۲۷۴۷۷
ایران ایر واحد ساین ۴۶۶۲۵۶۶۶
ایران ایر واحد چارتر ۴۶۶۲۵۴۲۰
۴۴۶۷۲۱۸۳
آقای سالار ایران ایر AIS ۴۶۶۲۵۴۷۲-۳
خانم آژین ایران ایر واحد امادئوس ۴۶۶۲۵۴۲۸-۹
ایران ایر واحد یاتا ۴۶۶۲۵۰۸۴
آقای ترک ایران ایر بازاریابی و فروش ۸۸۸۰۰۳۱۰-۱۶
ایران ایر واحد محاسبه و نرخ ۴۶۶۲۵۳۳۳
ایران ایر خدامی ونک ۸۸۶۵۸۷۲۷
ایران ایر واحد الکترونیک ۴۶۶۲۵۶۶۶-۷
ایران ایر واحد NO-SHOW ۴۶۶۲۵۴۳۲-۴
ایران ایر رویه و مقررات
بازرگانی
۴۶۶۲۵۱۱۸-۱۹
آقای امیری ایران ایر کنترل ۴۶۶۲۵۴۲۴-۴
ایران ایر کنترل ۴۶۶۲۵۴۲۰-۲ دبی
ایران ایر کنترل ۴۶۶۲۵۴۳۸-۹ آسیای دور
ایران ایر کنترل ۴۶۶۲۵۶۶۸ آسیا
ایران ایر کنترل ۴۶۶۲۵۶۷۱ داخلی
آقای بهمنش ایران ایر سرشیفت کنترل ۴۶۶۲۵۱۶۶
ایران ایر ۴۱۲۲۷۷۰۲۶۲۲
ایران ایر Sky Gift ۴۴۶۷۲۳۶۷
ایران ایر امور آژانس ها ۴۶۶۲۵۴۲۸-۹
ایران ایر واحد پزشکی ۴۶۶۲۴۰۷۱
۴۶۶۲۴۳۳۳
ایران ایر بار ۴۶۶۲۸۹۲۲ بار خروجی
ایران ایر بار ۴۶۶۲۸۹۴۰-۱ بار ورودی
ایران ایر بار ۵۱۰۰۵۱۳۷ بار حیوانات
ایران ایر رویه و مقررات نگهداری جا ۴۶۶۲۵۴۶۷
۴۶۶۲۵۴۷۰
آقای غلامعلیان ایران ایر مدیر نگهداری جا ۴۶۶۲۵۶۲۴
ایران ایر رزرواسیون ۴۶۶۲۱۸۸۸
ایران ایر دفتر مرکزی ویلا ۸۸۸۰۸۲۸۱
ایران ایر دفتر مرکزی فردوسی ۸۸۳۲۵۸۱۰
خانم ترابی ایران ایر Load TKT ۸۸۸۰۵۱۶۰
خانم لواسانی ایران ایر واحد استرداد ۴۶۶۲۷۳۲۸
خانم جودی ایران ایر واحد درآمد ۴۶۶۲۷۳۱۸
ایران ایر تور کنترل ۸۸۳۱۷۷۲۶
آقای اظهری ایرفلوت ۸۸۶۳۰۹۴۱
خانم وزیری آتا ۴۸۵۵″۲۱۳۲″
خانم حسینی آتا شارژ ۰۴۱۳۳۲۸۳۰۰۲-۵ داخلی ۱۳۱۶
۱۳۵۳
آقای دقیق کیا آتا مدیرعامل ۴۸۵۵۲۴۵۹
آسمان دفتر مرکزی ۸۸۹۷۲۸۵۵-۹
آسمان رزرواسیون پرشین گلف ۸۸۰۶۵۰۵۶
آسمان help desk ۶۶۰۷۶۵۱۴
آسمان کنترل ترافیک ۶۱۱۰۶۵۶۲
آسمان واحد درآمد ۶۱۱۰۶۷۳۴-۵
آقای نیازی آسمان ۶۱۱۰۶۲۳۷
آسمان مالی ۶۱۱۰۶۲۸۴
آقای یوسفی آسمان رئیس کنترل ۶۱۱۰۶۰۱۰
آسمان old PNR ۶۶۰۲۷۴۴۹
آسمان واحد کامپیوتر ۶۱۱۰۶۶۴۰۴۱
آسمان امور آژانس‎ها ۶۱۱۰۶۵۸۸
آسمان کنترل داخلی ۶۶۰۰۲۷۲۸
آسمان چارتر کابل ۸۸۷۲۴۲۲۶
خانم حمزه زاده/عبادتی آسمان واحد درآمد ۶۱۱۰۶۲۸۴
آسمان تلفنخانه ۶۱۱۰۱
خانم سلطان پور آسمان ۶۱۱۰۶۲۸۵
خانم حسینی آمایش صدف ۲۶۱۴۰۲۷۴-۸
خانم رضویان تایی ایرویز ۴۲۹۶۷۷۰۰
فرودگاه امام ۵۱۰۰۱
آقای فرخی فشم ایر ۴۷۹۹۱۲۱۶
خانم کریمی قشم ایر ۴۷۹۹۱۲۳۱
۴۷۹۹۱۲۱۵
فکس ۴۷۹۹۱۲۹۹
خانم موحدی قشم ایر فروش ۴۷۹۹۱۰۱۶-۱۰۱۴
آقای نصیری قشم ایر Load TKT ۴۷۹۹۱۲۲۸-۳۰
قشم ایر IT ۴۷۹۹۱۱۱۰-۴۰
قطر ایرویز ۷۵۹۲۵
خانم پور نبی ماهان مسئول دفتر ۴۸۳۸۲۸۵۵
خانم امینی فر ماهان کارشناس ۴۸۳۸۲۸۵۷
خانم منوری ماهان کارشناس ۴۸۳۸۲۸۵۸
خانم رضی ماهان کارشناس ۴۸۳۸۲۸۶۱
خانم حسینی ماهان واحد ساین ۴۸۳۸۲۶۲۴
آقای کارآموزیان ماهان امور ضمانتنامه ۴۸۳۸۲۸۲۱
خانم محمودی ماهان ۴۸۳۸۱۵۵۳-۴
خانم محمدی ماهان واحد چارتر ۴۸۳۸۴۰۱۵ میسر خاورمیانه
خانم لطفی ماهان گروه ۴۸۳۸۲۸۴۹ مسیر اروپا
خانم کرمانی ماهان کنترل ۴۸۳۸۱۹۵۲
آقای حسین زاده ماهان مدیر مالی ۴۸۳۸۱۵۵۵
آقای برومند ماهان مدیر فروش ۴۸۳۸۲۸۷۱-۷
خانم زارع ماهان مالی ۴۸۳۸۱۵۵۸
خانم متین ماهان ۴۸۳۸۴۹۹۱
خانم مقدم هما آموزش ۴۶۶۲۷۵۶۴-۵
هواپیمایی اوکراین ۸۸۶۴۱۵۶۰-۱ بالاتر از میدان ونک
بزج نگار-ط۹-واحد۱۰
خانم ریاضی هواپیمایی تاجیک ایر ۴۴۶۶۱۴۹۱
۴۴۶۶۱۳۸۵
فاز۱ اکباتان
خیابان شهید نفیسی
هواپیمایی عراق ۸۸۸۰۴۶۱۷-۲۰ فکس ۸۸۹۳۵۷۰
هواپیمایی عمان ایر ۸۷۱۱۱۵۵۵
هواپیمایی زاگرس ۴۴۰۸۱۲۶۸
۴۴۰۸۹۳۰۲
خانم چگینی هواپیمایی آزال ۴۲۹۶۷۰۰۰
هواپیمایی ک.ال.ام ۲۷۶۵۸۰۰۰
۲۷۶۵۸۱۲۵
کد آژانس ۲۲۲۹۷
خانم زهانی هواپیمایی کاسپین ۴۸۰۶۳۱۳۳
آقای دیوارگر هواپیمایی کاسپین بازرگانی ۴۸۰۶۳۱۷۱
آقای امیرزاده هواپیمایی کاسپین ۴۸۰۶۳۱۴۹
هواپیمایی کیش ایر ۴۴۶۶۵۶۴۴-۸
۴۴۶۶۵۶۳۰
هواپیمایی لوفت هانزا ۸۳۳۸۸
خانم ارزوفانیان هواپیمایی لوفت هانزا Load TKT ۸۳۳۸۹۱۳۷
خانم میرزاخانی هواپیمایی لوفت هانزا ۸۳۳۸۹۱۵۹
خانم ناصر آبادی هواپیمایی لوفت هانزا Load TKT OS ۸۳۳۸۹۱۴۱
هواپیمایی معراج ۶۱۹۵۴
۶۶۰۶۹۴۸۳
خانم ایرانپور هواپیمایی نفت ۴۶۶۴۱۳۶۱
خانم حبیبی هواپیمایی نفت Load TKT ۴۴۶۴۱۷۴۷
آقای حاتمی آذز هواپیمایی نفت ۴۴۶۴۱۱۹۰
خانم معالجی هواپیمایی یونان ۲۲۰۵۰۱۵۷

 

گردآوری شده توسط سرکار خانم میرسیاب، مدیر فنی آژانس هواپیمایی هیلدا

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *