دستورات نرخ گیری

سیستم گابریل

دستور نمونه دستور توضیحات عملکرد
FSP FSP IKAFRA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ یک مسیر یک‎طرفه را در تمام کلاسهای پروازی موجود برای ما نشان می‎دهد. (در این دستور زمان پرواز، همان روز لوکال می‏‎باشد.) و نرخ بر مبنای همان روز محاسبه می‎گردد.
IKA مبدا
FRA مقصد
FSP IKAFRAIKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ یک مسیر دوطرفه (رفت و برگشت) را در تمام کلاس‌های پروازی موجود برای ما نشان می‎دهد. (در این دستور زمان پرواز ، همان روز لوکال می‎باشد.) و نرخ بر مبنای همان روز محاسبه می‎گردد.
IKAFRAIKA مسیر رفت و برگشت
:FSP IKAFRA FSP دستور نرخ گیری این دستور همانند دستور فوق میب‎اشد و فقط بجای اینکه مسیر برگشت را بزند از کاراکتر “:” استفاده کرده و به این معنا است که مسافر به مبدا شروع مسافرت خود بازمی‎گردد
:IKAFRA مسیر رفت و برگشت
FSP IKA 20MAR FRA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ یک مسیر یک‎طرفه را در تمام کلاس‎های پروازی موجود در تاریخ ۲۰ مارس برای ما نشان می‎دهد.
۲۰MAR تاریخ پرواز
FRA مقصد
FSP IKA 10APR FRA 12JUL IKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ یک مسیر دوطرفه در تمام کلاس‎های پروازی موجود با تاریخ پرواز رفت ۱۰ اپریل و برگشت ۱۲ جولای در مسیر تهران به فرانکفورت و فرانکفورت به تهران به ما می‎دهد.
IKA مبدا شروع مسافرت
۱۰APR تاریخ پرواز رفت
FRA مقصد در مسیر رفت
۱۲JUL تاریخ پرواز برگشت
IKA مقصد در مسیر برگشت
FSP IKA #CLH FRA #CIR IKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ رفت و برگشت در مسیر فرانکفورت  که پرواز رفت با ایرلاین لوفتانزا و پرواز برگشت با ایرلاین ایران ایر است را در کلاس‎های پروازی موجود نمایش می‎دهد.
IKA مبدا شروع مسافرت
CLH# مشخص کردن ایرلاین
FRA مقصد در مسیر رفت
CIR# مشخص کردن ایرلاین
IKA مقصد در مسیر برگشت
FSP IKA #CLH #DV FRA #CIR #DY IKA FSP دستور نرخ گیری این دستور همانند دستور فوق می‎باشد با این تفاوت که در اینجا کلاس پروازی نیز مشخص شده است.
IKA مبدا شروع مسافرت
CLH# مشخص کردن ایرلاین
DV# مشخص کردن کلاس پروازی V
FRA مقصد در مسیر رفت
CIR# مشخص کردن ایرلاین
DY# مشخص کردن کلاس پروازی Y
IKA مقصد در مسیر برگشت
FSP IKA 20SEP #CIR #DM LON 10NOV #DQ IKA FSP دستور نرخ گیری این دستور همانند دستورات فوق می‎باشد با این تفاوت که در اینجا کلاس پروازی و ایرلاین و تاریخ مسافرت مشخص شده است.
IKA مبدا شروع مسافرت
۲۰SEP تاریخ پرواز رفت
CIR# مشخص کردن ایرلاین
DM# مشخص کردن کلاس پروازی M
LON مقصد در مسیر رفت
۱۰NOV تاریخ پرواز برگشت
DQ# مشخص کردن کلاس پروازی Q
IKA مقصد در مسیر برگشت
FSP IKAFRA/CGNIKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ را بر مبنای مسافری که در فرانکفورت بالای ۲۴ ساعت در آن توقف دارد نمایش می‎دهد.
IKAFRA مسیر رفت
/ این اندیس برای نشان دادن توقف مسافر است.
CGNIKA مسیر برگشت
FSP IKAFRA//CGNIKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ را بر مبنای مسافری که مسیر فرانکفورت تا کلن را بصورت جداگانه و خارج از این بلیت طی می‎کند را نمایش می‎دهد.
IKAFRA مسیر رفت
// این اندیس برای نشان دادن SURFACE در مسیر است.
CGNIKA مسیر برگشت
FSP IKAFRALONIKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ را بر مبنای مسافری که در فرانکفورت زیر ۲۴ ساعت در فرودگاه توقف دارد و اصطلاحا ترانزیت به حساب میاید نمایش می‎دهد.
IKAFRA مسیر رفت
این اندیس برای نشان دادن ترانزیت در مسیر است.
CGNIKA مسیر برگشت
FSP IKAFRALONIKA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ را بر مبنای مسافری که مسیر فرانکفورت تا کلن را بصورت جداگانه و خارج از این بلیت طی می‎کند را نمایش می‎دهد.
IKAFRA مسیر رفت
این اندیس برای نشان دادن SURFACE در مسیر است.
CGNIKA مسیر برگشت
FSP IKAFRAIKA#R*MPTF18 FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ رفت و برگشت در مسیر فرانکفورت را در کلاس M و کد بخشنامه MPTF18 نمایش می‎دهد. (در اینجا شما می‎بایست کد بخشنامه مورد نظر را بدانید).
IKAFRAIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یکطرفه نیز باشد)
*R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
MPTF18 کد بخشنامه نرخی
FSP IKADXBIKA#RCH FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ رفت و برگشت مسافر کودک در مسیر دبی را به ما نمایش می‎دهد.
IKADXBIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
CH این کد برای محاسبه تخفیف نرخ کودک استفاده می‎شود.
FSP IKADXBIKA#RIN FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ رفت و برگشت مسافر نوزاد در مسیر دبی را به ما نمایش می‎دهد.
IKADXBIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
IN این کد برای محاسبه تخفیف نرخ نوزاد استفاده می‎شود.
FSP THRSYZTHR#RID50R1*V FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ ۵۰ درصد تخفیف در مسیر رفت و برگشت تهران-شیراز-تهران را بر مبنای کلاس پروازی V  به ما نمایش می‎دهد.
THRSYZTHR مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
ID50R1 کد برای مشخص کردن درصد تخفیف
V* محاسبه نرخ بر مبنای این کلاس است.
FSP THRSYZTHR#RCH-ID75R1*V FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ ۷۵ درصد تخفیف برای کودک در مسیر تهران-شیراز-تهران را بر مبنای کلاس V به ما نمایش می‎دهد. (در این دستور از دو تخفیف استفاده شده است)
THRSYZTHR مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
CH این کد برای محاسبه تخفیف نرخ کودک استفاده می‎شود.
اندیس
ID75R1 کد برای مشخص کردن درصد تخفیف (R1 نوع بلیت می‎باشد مثلا ماموریتی یا بلیت برای کارمندهای قراردادی (R2) یا رسمی (R1) یا پزشکی (S1))
V*
*/FSP IKAVIEIKA #R FSP دستور نرخ گیری این دستور پایین‎ترین نرخ موجود در سیستم را در مسیر تهران-وین-تهران به ما نمایش می‎دهد.
IKAVIEIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
*/ اندیس برای نمایش پایین ترین نرخ
FSP IKAVIEIKA #R//N FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ‎های نرمال یا همان نرخ‎های یاتا را در مسیر تهران-وین-تهران به ما نمایش می‎دهد. (معمولا از این نرخ‎ها بدلیل قیمت بالا استفاده نمی‎شود)
IKAVIEIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یکطرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
N// اندیس برای نمایش نرخ‎های یاتایی (نرمال)
FSP IKAVIEIKA #R//S FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ‎های ویژه را در مسیر تهران-وین-تهران به ما نمایش می‎دهد.
IKAVIEIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
S// اندیس برای نمایش نرخهای ویژه
FSP HAMIKA#R///FRA FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ تهران به هامبورگ را به واحد پولی شهر فرانکفورت که همان یورو هست به ما نمایش می‎دهد. (لازم به ذکر است که در اینجا محل صدور بلیت نیز فرانکفورت در نظر می‎گیریم)
HAMIKA مسیر
#R اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
FRA/// اندیس”///” به همراه کد سه حرفی شهر برای مشخص کردن واحد پولی جهت فروش بلیت
FSP FRA #DV IKA : #R///DXB*THR FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ مسیر فرانکفورت به تهران را در کلاس پروازی V با واحد پولی درهم (AED) که واحد پولی دبی (DXB) است و محل صدور این بلیت در تهران (THR) است به ما نمایش می‎دهد.
FRA مبدا
DV# مشخص کردن کلاس پروازی V
IKA مقصدر در مسیر رفت
: اندیس برای مشخص کردن پرواز رفت و برگشت (یعنی در اینجا بجای اینکه FRA را تایپ کنیم از این اندیس استفاده شده)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
///DXB*THR اندیس”///” به همراه کد سه حرفی شهر اول برای مشخص کردن واحد پولی جهت فروش بلیت (DXB) و کد سه حرفی شهر دوم برای مشخص کردن محل صدور بلیت (THR)
FSP IKADXBIKA#R///.13MAR18 FSP دستور نرخ گیری این دستور نرخ رفت وبرگشت در مسیر تهران-دبی-تهران را در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۸  نمایش می‎دهد. (این دستور برای بدست آوردن نرخ بلیت در یک زمان مشخص به ما می‎دهد.)
IKADXBIKA مسیر رفت و برگشت (می‎تواند مسیر یک‎طرفه نیز باشد)
R# اندیس برای مشخص کردن یک درخواست
۱۳MAR18./// اندیس”///” به همراه تاریخ برای مشخص کردن نرخ در آن زمان است و صرفا جنبه اطلاعاتی دارد.
FSQ FSQ6 FSQ دستور برای نمایش جزئیات و اطلاعات نرخی این دستور بعد از دستور نرخ گیری (FSP) (دستورات بالا) برای دیدن جزئیات نرخی قابل استفاده است. (در خروجی این دستور TAX و  FARE بصورت تفکیک شده مشخص است)
۶ خط نرخی
FSU FSU1 FSU دستور برای نمایش جزئیات و اطلاعات نرخی که اطلاعات را بصورت افقی نمایش می‎دهد.
۱ خط نرخی
FSG FSG7 FSG دستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخ این دستور بعد از دستور نرخ گیری (FSP) (دستورات بالا) برای دیدن قوانین نرخی قابل استفاده است.
۷ خط نرخی
FSG7//05/07/16 FSG دستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخ این دستور همانند دستور قبلی است با این تفاوت که فقط بخش‎های مورد نظر را نمایش می‎دهد. (مثلا بخش ۱۶ مربوط به قوانین هزینه جریمه‎ها قبل و بعد از پرواز و یا هزینه NOSHOW یا هزینه تعویض بلیت و غیره است)
۷ خط نرخی
۰۵/۰۷/۱۶// قوانین نرخی شامل بخش‎های مختلف است که در اینجا بخش‎های ۰۵ و ۰۷ و ۱۶ نمایش داده می‎شود
FSG7//05-10 FSG دستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخ این دستور همانند دستور قبلی است با این تفاوت که از یک بخش مورد نظر تا بخش مورد نظر دیگر را نمایش می‎دهد.
۷ خط نرخی
۰۵-۱۰// قوانین نرخی شامل بخش‎های مختلف است که در اینجا بخش‎های ۰۵ الی ۱۰ نمایش داده می‎شود.
FSG7//PE FSG دستور برای نمایش قوانین مربوط به نرخ این دستور همانند دستور قبلی است با این تفاوت که بخش مربوط به قوانین جریمه نرخ مورد نظر است را نمایش می‎دهد. (اگر در جستجوی بخشی خاص هستید بجای PE کلمه مورد نظر را جایگزین کنید)
۷ خط نرخی
PE// مخفف کلمه PENALTY به معنای جریمه است (می‎توان کلمه را کامل نوشت یا مثل نمونه دو حرف اول آنرا وارد کرد)

توجه: مبنای واحد پولی، لوکال همان دفتر اجرا کننده دستور می‎باشد.

درباره سعید سویزی

مدیر محتوای وبسایت آکادمی فرانگر

بیشتر بخوانید

نکات آموزشی گابریل

نکات آموزشی گابریل – درس‌نامه ۱۷

کوئیک نوت ۱۴۵: دستور FSN: با استفاده از این دستور توضیحات مربوط به دستورات نرخ گیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *